Aprovada l’Ordenança reguladora dels vehicles abandonats a la via pública del municipi de Manacor

El ple municipal dóna llum verda també a la regulació de les vies de Zona de Prioritat Residencial, que dóna cobertura normativa a la zona de vianants del barri del Convent.

El ple de l’Ajuntament de Manacor, reunit aquest dilluns al Centre Cívic de Cales de Mallorca per poder complir amb els protocols sanitaris, ha aprovat inicialment l’Ordenança reguladora del règim aplicable als vehicles abandonats a la via pública del municipi de Manacor. Amb aquesta norma, l’equip de govern pretén donar solució a una problemàtica que s’ha anat incrementant en els darrers anys i que proporciona un marc jurídic per a què l’Ajuntament de Manacor pugui realitzar les actuacions corresponents quant a localització, denúncia, procediment per a la seva retirada i entrega al centre de tractament i descontaminació corresponent, tenint en compte que la institució municipal ha assumit el tractament residual dels vehicles.

L’Ordenança prohibeix l’abandonament de vehicles a la via pública o qualsevol espai de titularitat municipal. Es considera que un vehicle està abandonat quan hagin transcorregut més de dos mesos després que el vehicle va ser immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Ajuntament i el seu titular no ha formulat al·legacions; quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula; quan figuri en situació de baixa temporal o definitiva a la base de dades de la DGT. Igualment, també es considerarà un vehicle com a residu sòlid urbà quan pel seu estat pugui suposar un perill. En els dos darrers supòsits, es procedirà a la retirada immediata del vehicle i serà traslladat al Dipòsit Municipal de Vehicles. En la resta de casos, es donarà un termini de quinze dies al propietari perquè retiri el vehicle voluntàriament.

Les taxes corresponents al trasllat i permanència al dipòsit correspondran al titular del vehicle, segons l’Ordenança fiscal en vigor.

Pel que fa al procediment per a la retirada, quan es detecti un vehicle abandonat s’aixecarà una Acta d’Infracció, que anirà acompanyada d’un reportatge fotogràfic il·lustratiu del seu estat.
Transcorregut el termini d’un mes sense que el titular l’hagi retirat voluntàriament, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament, per a la seva posterior destrucció i descontaminació.

L’Ordenança preveu també un règim de sancions. Totes les infraccions previstes en la norma tenen consideració de greus, pel que seran sancionades amb multes de 750 euros (per a motocicletes i ciclomotors), de 1.000 euros (per a turismes i vehicles de pes màxim autoritzat inferior a 3.500 kg), i 1.500 euros (per a vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg).

Una altra de les novetats de l’Ordenança és que, es podrà acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit en el terme municipal.

Zona de Prioritat Residencial

El ple ordinari d’aquest 14 de setembre ha aprovat, també, l’Ordenança reguladora sobre l’ús de les vies ubicades dins una Zona de Prioritat Residencial (ZPR), com és el cas del barri del Convent de Manacor; i posa les bases per a incloure futures zones. Entrarà en vigor dia 1 de gener de 2021.

Les ZPR són zones amb una regulació específica, amb l’objectiu d’augmentar l’espai públic prioritari per a la mobilitat sostenible i segura, afavorint anar a peu o en bicicleta. En aquestes àrees la prioritat de pas és per als vianants en primera instància, pel que es pretén una pacificació del trànsit rodat, permetent aquells desplaçaments de vehicles motoritzats que realment són necessaris i reduint al màxim la mobilitat no productiva.

A la ZPR, el vianant sempre tendrà prioritat en les seves accions; la velocitat màxima de circulació per a tots els vehicles serà de 20 km/h; l’accés a vehicles amb finalitats comercials serà permès; i es preveu també disposar de zones amb estacionament prioritari comercial.

A la ZPR no es permet la circulació de vehicles motoritzats, excepte els titulars empadronats a un immoble inclòs dins una ZPR; els vehicles del Servei d’Extinció d’Incendis i dels cossos i forces de seguretat; les ambulàncies de caràcter sanitari o assistencial; els vehicles de serveis municipals; vehicles que facin operacions de càrrega i descàrrega en horari autoritzat; vehicles que transporten malalts greus o persones amb mobilitat reduïda; vehicles que surtin o es dirigeixin a algun garatge autoritzat ubicat a les vies de vianants; vehicles amb permís especial concedit per l’Ajuntament, per a realitzar una operació esporàdica, degudament justificada; entre d’altres.

Els vehicles que circulin dins una ZPR, tinguin autorització o no, no tindran prioritat en les seves accions front als altres usuaris de la via pública. Per exemple, en una ZPR, les bicicletes gaudeixen de prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants, que gaudiran en tot moment de prioritat de circulació. Així mateix, s’estableix una velocitat màxima de circulació de 20 km/hora a tot l’àmbit de la ZPR.

Els residents i titulars de vehicles que s’estacionin a garatges situats a l’interior de la zona podran sol·licitar distintius per col·locar als seus vehicles. El color de fons d’aquesta autorització serà el verd. En el cas dels titulars de vehicles propietaris d’establiments comercials, locals industrials o despatxos professionals situats a l’interior de la zona; i vehicles de particulars, de missatgeria, transport de mercaderies o persones i altres serveis, podran circular per accedir al negoci i realitzar la càrrega i descàrrega de productes, però no podran estacionar en els carrers inclosos dins la ZPR. En aquest cas, l’autorització serà de color groc.

L’Ordenança preveu també l’accés excepcional a les ZPR per part de vehicles que no disposaran de distintiu. Es tracta d’accessos puntuals i/o temporals, que hauran de sol·licitar autorització prèvia a l’Ajuntament.

En tot l’àmbit de la ZPR només es permetrà l’estacionament dels vehicles identificats amb els distintius d’accés residencial (verd). La resta de vehicles autoritzats podran realitzar aturades per dur a terme l’activitat que els ha permès l’accés, però no hi podran estacionar. Igualment, dins l’àmbit de la ZPR es preveu la possibilitat de definir zones d’aparcament comercial, on es permetrà estacionar amb una limitació de temps determinada, així com l’habilitació de zones de càrrega i descàrrega.

L’Ajuntament establirà sistemes de control d’accessos i de vigilància dins l’àmbit de la ZPR. Es consideraran infraccions les accions i omissions contràries al que estableix l’Ordenança, que seran objecte de sancions administratives. Es preveuen sancions d’entre 100 i 500 euros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: