Com s’han de fer les matances en temps de pandèmia?

La Conselleria de Salut i Consum ha emès una nota interpretativa que regula la celebració de matances com a acte d’auto abastiment càrnic i defineix una sèrie de mesures per a dur-les a terme en temps de pandèmia alhora que es es manté un alt grau de seguretat d’evitació de contagi de COVID19.

  •  S’ha d’organitzar la feina de manera que es formin grups bimbolla, d’un màxim de sis persones cada un.
  •  S’ha d’organitzar la feina de manera que les distintes operacions es facin el més allunyat possible una de l’altra, amb l’objectiu de mantenir les distàncies de seguretat entre persones.
  • En cas d’operacions en què això no sigui possible, com és el cas de l’acte de sacrifici, una vegada conclòs, les persones s’han de fer enfora una de l’altra tan aviat com puguin, i mantenir-ne des d’aquest moment la distància de seguretat.
  • S’ha de procurar que aquelles operacions que impliquen proximitat entre persones, i que siguin evitables, s’evitin i que les que impliquen proximitat entre persones, quan sigui possible, les executin persones convivents.
  • Totes les activitats s’han d’executar a espais molt ben orejats. Si s’executen a locals susceptibles de ser tancats, s’han de mantenir les portes i finestres obertes.
  • En tot moment els participants han de portar mascareta que han d’anar substituïnt si aquesta s’embruta o banya.
  • En resten prohibides manifestacions de festa i altres activitats que no estiguin directament relacionades amb les operacions de la matança (sacrifici, desfer la carn, triar, tallar, picar, trempar, pastar, omplir, fermar i bullir quan pertoca, penjar).
  • En resta prohibida l’assistència a les matances de persones que no participen activament en les feines descrites.
  • Per berenar i dinar s’han de fer grups que no superin les 6 persones. En resta prohibida l’assistència de persones que no hagin participat en les feines descrites
  • S’ha de tenir a l’abast de les persones que participen a les matances dispositius per possible la neteja de mans amb facilitat.

En tot lo no especificat, és d’aplicació la normativa vigent, i específicament el Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat. Així, com cada any, serà obligatori el control de triquinosi, que assegura que l’animal està en bon estat i per tant, la carn també hi estarà. Per a la recollida de les mostres per aquesta prova teniu a la vostra disposició el servei de pistola de bala captiva prèvia sol·licitut a l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament us demanam responsabilitat i que seguiu estrictament aquestes normes. Segons la nota, per fer la matança del porc de les característiques que tradicionalment se sacrifiquen, s’han de menester i en cap cas es podrà superar l’ordre de 10 persones, per tant, tot i que es pot superar el número de 6 persones establert en reunions socials i familiars, en cap cas es podran superar les 10 per a dur a terme les tasques d’aquesta tradició.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: