Convocatòria de la sessió ordinària del ple de data 13 de gener de 2020 a l’ajuntament de Manacor

Sessió Ordinària número PLE2020/1 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 13/01/2020 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent:

I. PART RESOLUTÒRIA

Batlia

1. Aprovació actes sessions PLE2019/22 Ordinària de​ 09/12/2019​ i PLE2019/23 Extraordinària de 20/12/2019

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció

2. PRP2019/433. Proposta de modificació Annex II del Pacte del personal funcionari (roba de treball de la Policia Local)

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

3. Retre compte de les resolucions dictades en matèria organitzativa i de funcionament de l’Ajuntament.

4. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de desembre de 2019.

5. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: