Convocatòria del plenari d’avui dia 8 de febrer de 2021 a l’ajuntament de Manacor

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 8 DE FEBRER DE 2021

La batlia-presidència a data d’avui, ha resolt:

«Convocar el Ple a la sessió Ordinària núm. PLE2021/2 que tindrà lloc el dia 8 de febrer de 2021 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens (sessió telemàtica) de l’Ajuntament de Manacor, per tractar el següent ordre del dia:

I. PART RESOLUTÒRIA
Batlia
1. Aprovació acta sessió anterior, PLE2021/1 Ordinària 11/01/2021

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

PROPOSICIONS

Àrea de Batlia i Interior
2. PRP2021/29. Proposta d’aprovació del Pla Anual Normatiu 2021
3. PRP2021/33. Proposta de nomenar Presidenta i Vicepresidenta de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo

Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció
4. PRP2021/26. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Propi.
5. PRP2021/36. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.

MOCIONS
6. PRP2021/30. Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra per instar l’Estat l’exoneració d’impostos a autònoms i empreses afectades per la crisi.
7. PRP2021/31. Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra per adherir l’Ajuntament de Manacor a la Commemoració dels 500 anys de les Germanies.
8. PRP2021/35. Moció del grup municipal AIPC/SYS per demanar una ampliació d’aturades de bus a Porto Cristo.
9. PRP2021/38. Moció que presenta el Grup Municipal El PI Manacor respecte a la vacunació immediata dels treballadors familiars municipals.
10. PRP2021/39. Moció del grup municipal Partit Popular en defensa de les nostres institucions pròpies recollides a la compilació de dret civil de les Illes Balears i d’una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris.

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

11. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de gener de 2021.
12. Precs i preguntes.

El secretari general
Nicolau Conti Fuster

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: