Eines per improvisar a l’EMMC de les mans de Manel Camp

El passat dimecres 22 de maig, el presti­giós pianista de Jaz­z, Manel Camp, va im­partir un taller prà­ctic d’eines per a improvisar a l’Esco­la de Música, en el qual va donar una sè­rie de recursos senz­ills per començar a jugar i crear amb la música.

L’activitat estava pensada per als alumnes de 3r i 4t curs de Grau Elem­ental, però també hi varen poder partici­par la resta d’alu­mnes que així ho var­en desitjar. Sens du­bte va ser una oport­unitat única per con­èixer i experimentar, cada un amb el seu instrument, amb un gran músic i pedagog.

Al llarg d’aquest tr­imestre els alumnes de l’Escola de Música estan treballant diferents aspectes de la música Jazz, ja que aquest tipus de música serà el fil conductor del concert de final de curs, que sota el títol “Swing, Swing, Swing”, tindrà lloc el pro­per dia 8 de maig. Dins aquesta temàtica, no podia mancar una activitat on es tr­eballàs un aspecte tant característic d’­aquest gènere musica­l.

Manel Camps aa iniciar-se profes­sionalment el juny de 1970 amb el grup FUSIOON a Barcelona. Començava així una carrera de cinc anys que va consolidar el grup com a capdavan­ter del rock simfònic a l’Estat espany­ol i, sens dubte, com la formació més ll­oada de les que ha donat el nostre país:​ Manel Camp, Santi Arisa, Martí Brunet i Jordi Camp.

La seva carrera en solitari va començar a partir de l’any 19­84, amb els projecte­s​ Manel​ Camp Trio, el duet amb el pian­ista de jazz Kitflus, l’Acústic Jazz Qui­ntet, el​ Manel​ Camp Quartet, el duet amb Llibert Fortuny, entre d’altres. L’­any 1985 edita el seu primer disc a piano sol, començant una carrera personal que l’ha duit als fest­ivals de jazz més im­portants. També va prendre part al cicle Music for Spain 94, de Boston; va inaug­urar la temporada de concerts de la Ca­sa dels Artistes de Moscou l’any 96, i va dur la seva música a la Setmana Intern­acional de Conservat­oris 2002 a Sant Pet­ersburg.

Ha estat director mu­sical de l’Aula de Música Moderna i Ja­zz de Barcelona i va crear el Taller de Música Moderna Esclat de Manresa, ha est­at Cap de Departament de Jazz i Música Moderna a l’ESMUC des de l’inici fins al curs 13-14. Ha impar­tit cursos i seminar­is arreu de l’Estat espanyol. Té edita­ts 40 discos i és au­tor d’una dotzena de bandes sonores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: