El Pi de Sant Llorenç valora positivament el seu primer any de legislatura

-Onofre Garcia qualifica aquest primer any com “intens però eficient”, encara que el ritme d’efectivitat hagi estat condicionat sobretot pel Covid-19

-La creació del Consell Ciutadà i importants millores de serveis generals destaquen entre les gestions realitzades.

El regidor Onofre Garcia, de el Pi Sant Llorenç des Cardassar valora positivament la seva tasca en el primer any de legislatura com a regidor de Policia, Serveis Generals i Participació Ciutadana.
Malgrat l’ inici de legislatura va estar marcat per les gestions i millores pendents a conseqüència de la torrentada viscuda el passat dia 9 d’octubre de 2018 i mesos més tard, l’arribada de la pandèmia Covid 19, de la que encara estam en procés d’adaptar-nos a la nova normalitat, el regidor Onofre Garcia qualifica aquest primer any de legislatura com ”d’ intens però eficient” pel que fa als resultats de les seves gestions, encara que el ritme d’efectivitat hagi estat condicionat sobretot pel temps de confinament i l’adaptació progressiva a la nova realitat.

Millores en equipament de la policia local
Pel que fa a l’àrea de Policia, s’ha treballat en l’agilització i millora de l’equipament dels efectius policials, adaptant-se als nous mitjans i aparells per tal de millorar els serveis que donen al ciutadans. En primer lloc, s’ ha signat un conveni amb ATIB (Agència Tributària Illes Balears) per la tramitació de les denúncies de tràfic, equipant als efectius amb diferents PDA, a part de l’equipament necessari per la interposició de multes de tràfic, com impressores portàtils i datàfon per la recaptació de les denúncies interposades i d’aquesta manera arribin directament a les arques municipals. Així mateix també es comptarà amb un datàfon per gestionar la retirada dels vehicles a la via pública per part de la grua municipal.
Per altra banda, s’està gestionant la creació d’una Unitat Motoritzada amb la intenció de millorar la vigilància i les tasques policials, per la qual cosa s’adquiriran dos vehicles nous, dues motos i armilles antibales, equipament necessari per equipar a la nova unitat.
Pel que fa als canvis circulatoris, en els propers mesos es faran efectius els primers canvis a Son Carrió, que afectaran als carrers La Pinta i La Niña, essent d’una sola direcció. També s’ han fet diverses actuacions al carrer Alegria, a on s’ han senyalitzat les zones d’aparcament.
No sols l’equipament per a millorar la tasca diària és important, sinó que també ho és la dotació d’efectius policials, per aquest motiu s’ha signat un acord de Govern pel proper procediment per la creació de quinze places fitxes de policies locals, al temps que ja està iniciat el procediment per la creació de tres places més.
Un dels projectes a destacar es la creació del Pla de Mobilitat de Sant Llorenç, que s’ ha dut a terme conjuntament amb la regidoria de Mobilitat. El Pla inclou una important reforma circulatòria al centre de Sant Llorenç. En els propers dies es començaran a senyalitzar els carrers amb motiu de la creació d’una zona ACIRE.
El projecte en el que s’està treballant actualment és l’adquisició de geolocalitzadors per la seva instal·lació en tots els vehicles municipals, millorant així la localització d’aquells treballadors que en el transcurs de la seva jornada laboral utilitzen un vehicle municipal.
Dos temes que prest veuran la llum, en concret, dues modificacions d’ordenança: per una banda la sol·licitud de la instal·lació de miralls de seguretat vial per a ús privat i la que regula les sancions per abandonament de vehicles en la via pública, en la que s’ inclourà la taxa pertinent per part del propietari.

Participació ciutadana
Sens dubte, una de les gestions més importants és la creació del Consell Ciutadà, que està previst que en els propers mesos es presenti en el ple de l’Ajuntament per la seva aprovació. Es tracta d’un òrgan de caràcter consultiu i de participació integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, culturals, mediambientals, professionals i de veïns més representatives i que actuarà com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants del municipi. Aquesta nova eina reforçarà i enriquirà el teixit sociocultural, laboral, econòmic, mediambiental i esportiu del municipi llorencí, participant en decisions municipals.

Serveis generals
L’estalvi energètic i la millora de la il·luminació del municipi ha estat una prioritat en la gestió realitzada. S’estan dotant les faroles dels carrers amb il·luminació LED a tot el municipi. Fins ara s’ ha fet aquest canvi als següents carrers: Mossèn Galmés i Pou Vell (Sant Llorenç), plaça Mossèn Alcover (Son Carrió) i la urbanització Son Moro Bellavista (Cala Millor).
Aquest projecte de millora lumínica forma part del Pla del Consell de Mallorca per l’estalvi energètic, amb el que s’estalviarà fins a un 60% de consum. Aquest projecte també inclou la compra de les faroles que s’ hagin de substituir.
Amb l’objectiu de voler millorar l’efectivitat de la gestió pel que fa concretament a l’equip d’electricistes, s’ ha organitzat un sistema de guàrdies per poder garantir el servei d’urgència durant 24 hores.
Per altra banda, des del carrer Sol Naixent al carrer Llum de Cala Millor, s’ han realitat diverses millores de manteniment pel que fa a la dotació dels carrers, millores de voravies, canvi de faroles, etc…

Pla d’embelliment al cementeri de Son Carrió
En el cementiri de Son Carrió s’ ha realitat un Pla d’Embelliment de la zona antiga del cementiri, millorant les zones que necessitaven d’ un manteniment i embelliment de les zones enjardinades. S’està treballant també en la informatització de la part administrativa i documental dels cementiris de Sant Llorenç i Son Carrió.
Malgrat les circumstàncies actuals degudes a la pandèmia, la gestió de les àrees de El Pi de Sant Llorenç pretenen continuar a bon ritme i agilitzar el projectes pendents per tal de complir amb el programa electoral i els acords programàtics signants amb el pacte de govern establert al municipi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: