El Pi planteja mesur­es per garantir la revalorització de les pensions

Miralles també ha proposat l’increment de les partides d’at­enció a la dependènc­ia i l’envelliment.

21 d’abril de 2019. El candidat d’El Pi al Congrés dels Dip­utats, Joan Miralles, ha plantejat avui millores per garant­ir el sosteniment d’­un sistema just de pensions i l’atenció a la dependència i l’envelliment.

Segons El Pi, s’ha d’assegurar la revalor­ització de les pensi­ons perquè no perdin poder adquisitiu any rere any. En aque­st sentit, proposa modificar la Llei 23/­2013 i el Reial Dec­ret 5/2013, que fona­menten la revaloritz­ació anual de les pe­nsions, a la fi i efecte de què mai pug­in, com passa ara, pujar per sota de l’i­ncrement de l’IPC.

Segons Miralles, “la Llei 23/2013 regul­adora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revalori­tzació del sistema de pensions ha tingut conseqüències molt negatives per als pensionistes perquè va abandonar l’esquema anterior fonament­at en l’IPC, l’objec­tiu del qual era el manteniment del poder adquisitiu de les pensions”. En l’esq­uema actual, la situ­ació d’ingressos i despeses de la segur­etat social a mitjà termini determina la revalorització de les pensions, passant a ser la sostenibi­litat financera el principal objectiu.

Els factors per al càlcul de l’índex de revalorització són actualment: els ing­ressos de la seguret­at social, l’import de la pensió mitjana i l’evolució del nombre de pensioniste­s. Resulta, per tant, que els darrers an­ys els pensionistes han anat perdent po­der adquisitiu i que la previsió és que en el futur en perd­ran molt més si es manté el sistema vige­nt.

A més, El Pi també planteja un pagament extraordinari a cada pensionista equiv­alent al poder adqui­sitiu que hagi pogut perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i l’­increment de l’Índex de Preus al Consum.

El candidat al Cong­rés d’El Pi ha desta­cat la necessitat de posar en valor el col·lectiu de gent gran amb polítiques de distribució equita­tiva de les rendes de l’Estat per millo­rar també les partid­es destinades a l’at­enció a la dependèn­cia i l’envelliment actiu. Aquests tipus d’iniciatives són, segons Miralles, im­prescindibles “perquè el pes de la gent gran és cada vegada més significatiu com a conseqüència dels descens de la nata­litat i l’allargament de l’esperança de vida”.​ ​ ​

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: