El Pi presenta 57 esmenes al Decret de Reactivació Econòmica “des de la responsabilitat i l’altura de mires”

La col·laboració dels col·legis professionals en l’agilització administrativa, l’eliminació de la prohibició del lloguer turístic a Palma i el suport a les reivindicacions dels guies turístics són algunes de les principals aportacions d’El Pi a la norma.

La portaveu i el diputat d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Parlament de les Illes Balears,​ Lina Pons i Josep Melià, han presentat avui matí les 57 esmenes de la formació al Decret llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Unes esmenes encaminades a enfortir els dos objectius fonamentals de la norma- la reactivació de l’economia balear i l’agilització administrativa-, aportar una major seguretat jurídica als afectats per la mateixa i corregir greuges fixats vers alguns col·lectius com són els guies turístics i/o els psicòlegs clínics de l’IB-Salut.

Lina Pons ha recordat el “suport crític​ de la formació al decret llei i ha explicat que les esmenes d’El Pi “estan fetes des de la​ responsabilitat i l’altura de mires que requereix la situació de crisi socioeconòmica que estam vivint”. En aquest sentit, Pons ha asseverat que les aportacions de la formació “donen, per exemple, una major seguretat a aquells ciutadans que s’acullin al règim excepcional de la declaració responsable mitjançant la fixació de terminis específics”.

Així, El Pi concreta que la declaració responsable s’ha de presentar amb una antelació mínima, respecte de la data en què es pretén iniciar la realització de l’acte, de quinze dies hàbils; tenint, l’òrgan competent, un termini màxim de tres mesos per fer les comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades, així com la documentació presentada. La formació planteja, a més, que l’administració sigui corresponsable dels perjudicis econòmics que es puguin produir en cas de verificació negativa més enllà dels tres mesos des de la presentació de la declaració responsable i de la documentació preceptiva en cas que no s’acrediti mala fe o negligència greu del promotor.

Per altra banda, El Pi aposta per la col·laboració dels col·legis professionals en l’agilització administrativa, exercint un control col·legial de qualitat sobre el compliment dels requisits bàsics de l’edificació. D’acord amb la proposta d’El Pi, els col·legis podrien desenvolupar tasques com: la verificació dels requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació; l’acreditació que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions i la normativa aplicable; i l’emissió d’informes sobre l’adequació de les obres a la llicència atorgada. “Aquesta col·laboració amb els col·legis professionals en cap cas no implicaria que les administracions públiques deixessin de complir les funcions que tenen encomanades legalment”, ha puntualitzat Pons.

Josep Melià, per la seva part, ha defensat, en relació amb la​ reconversió i canvi d’ús d’establiments d’allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials, que aquests darrers es puguin destinar a habitatge a preu taxat o habitatge sotmès a intervenció pública en l’establiment del seu preu màxim de venda i no exclusivament a habitatge protegit, tal com marca el decret actualment. D’igual forma, Melià ha sostingut que aquesta reconversió es pugui dur a terme en zones declarades d’emergència en matèria d’habitatge i no només en zones turístiques madures.

El Pi advoca també per suprimir a Palma la impossibilitat de presentar declaracions responsables d’inici d’activitat turística relatives a la​ comercialització d’estades turístiques d’habitatges. Segons Melià, “es tracta d’una prohibició justificada en prejudicis de l’esquerra”.

Per un altre costat, El Pi considera fonamental que no s’elimini, tal com dictamina actualment el Decret 8/2020, l’article 4 de la Llei 5/2004, de 20 de desembre, de creació del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears. La formació justifica que per a l’exercici de la professió de guia turístic de les Balears sigui requisit imprescindible la incorporació al Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, tot això sense perjudici del que disposa la legislació bàsica estatal.

Finalment, El Pi sol·licita que la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible celebri les reunions que corresponguin a l’any 2020 en les quals s’informi els components dels recursos recaptats, de l’estat d’execució dels projectes aprovats, de les despeses sufragades amb els recursos provinents d’aquest impost i de qualsevol altra qüestió que sigui demanada per qualsevol dels membres d’aquesta comissió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: