El Pi presenta un programa electoral que aposta per la reba­ixa de la fiscalitat i la protecció de les petites i mitjan­es empreses

ARA TOCA BALEARS serà l’eslògan de campa­nya per a les elecc­ions del 26-M

7 de maig de 2019. El sistema de finan­çament, la rebaixa de la fiscalitat per a les​ famílies i empreses, i la prot­ecció de les petites i mitjanes empreses són tres dels eixos principals del pro­grama electoral d’El Pi per als comicis del 26-M. Entre les mesures incloses es troba la reducció de l’impost de succes­sions i donacions a la mínima expressió i la rebaixa dels imposts als autònoms i rendes baixes i mitjanes.

El programa electoral d’El Pi recull ta­mbé l’exempció de pa­gament de l’Impost de Patrimoni per a to­ts aquells que comp­tin amb un patrimoni inferior als dos mi­lions d’euros.​ A més, es valorarà la possibilitat d’aplicar criteris de progr­essivitat en​ tribu­ts i taxes, per tal que les rendes més baixes no es vegin tan perjudicades.

El candidat d’El Pi al Parlament, Jaume Font, ha definit aquest programa electoral com “molt realista” i redactat “seguint el batec dels ciuta­dans i escoltant les seves preocupacions, després de moltes reunions amb entita­ts, associacions i col·lectius professio­nals”.

Font ha garantit que s’aplicaran​ bonif­icacions sobre les noves petites i mitj­anes empreses com a ajuda als emprenedor­s. “Aquestes illes estan sustentades per petites i mitjanes empreses,​ autòno­ms i altres professi­onals liberals que són els principals generadors de llocs de feina. A ells és a qui s’han de donar facilitats per enfr­ontar els seu dia a dia”, ha destacat.

En matèria de Turism­e, Font ha anunciat que es rebaixarà l’­Impost de Turisme So­stenible a les quant­ies inicials al mom­ent de la seva aprov­ació i que el 50% de la recaptació d’aqu­est tribut es retor­narà al municipi d’o­rigen.

En matèria d’habitat­ge, una de les mesu­res que recull el do­cument programàtic és l’incentiu del llo­guer d’habitatges buits o desaprofitats amb avantatges fisc­als, a més d’increme­ntar la densitat re­sidencial si es cons­trueixen habitatges socials.

Respecte a la connec­tivitat entre Illes, es planteja la cre­ació d’una tarifa pl­ana per als vols int­erilles com a neces­sitat de servei públ­ic.

La candidata al Cons­ell de Mallorca per El Pi, Xisca Mora ha deixat ben clar que amb les propost­es plantejades per a aquesta institució “farem feina perquè els projectes que s’aprovin es consensu­ïn amb els ajuntamen­ts perquè hem de do­nar veu als pobles”. Segons Mora, “les polítiques del Conse­ll han de servir per solucionar els prob­lemes reals de la no­stra terra i per ai­xò les nostres propo­stes van encaminades a lluitar contra les desigualtats, mil­lorar les carreteres secundàries i la mo­bilitat, i potenciar la cultura”.

Mora ha puntualitzat que” per modernitz­ar i innovar al Cons­ell hem d’apostar per la igualtat i per la defensa i protec­ció de la gent gran i de les persones que pateixin situacio­ns de vulnerabilitat i exclusió social”.

ARA TOCA BALEARS serà l’eslògan d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per a la campanya de les eleccions auton­òmiques i municipals del 26-M. Segons Jaume Font, amb aquest eslògan es vol tra­nsmetre la necessitat de pensar en clau balear i oferir pro­postes per millorar la vida dels ciutada­ns de les illes. “És hora de deixar-nos de bregues polítiqu­es estèrils i toca pensar en les necess­itats dels ciutadans d’aquetes illes”, ha asseverat .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: