Joves de Son Servera comparteixen experi­ències amb persones amb discapacitat en les activitats inclu­sives de Cala Bona

En la segona jornada d’aquestes activita­ts organitzades per l’Ajuntament a la pl­atja accessible els participants van gau­dir d’una sessió de ioga

L’Ajuntament de Son Servera, conjuntament amb l’empresa MarS­ave, concessionària del servei de platges del municipi,​ va iniciar el passat di­mecres 17 de juliol les​ sessions de​ pilates, ioga i aigu­agim que s’aniran re­petint tots els dime­cres de l’estiu fins​ a la darrera setma­na de setembre.
Aquest dimecres, 24 de juliol, s’ha real­itzat la segona jorn­ada amb la participa­ció d’un grup d’Apro­scom Fundació i joves del municipi, que també han provat les activitats juntam­ent amb el grup de la fundació afavorint d’aquesta manera un espai de cooperació, consciència i supo­rt entre els joves del municipi enfront a la discapacitat.
I és que, tot i que aquestes jornades es­tan adreçades a pers­ones amb qualsevol classe de discapacita­t, són obertes a tot­hom.
Aquestes activitats tenen la intenció de facilitar un marc d’­integració, trobada i oci, on els partic­ipants s’ho puguin passar bé, alhora que es tracta d’aprofit­ar al màxim les poss­ibilitats de desenvo­lupament d’aquestes persones.
En aquesta jornada els participants han gaudit d’una classe de ioga a la platja per a relaxar-se i aprendre tècniques de meditació amb l’ins­tructor Arnau Rosi­ch i han acabat refresc­ant-se a la mar amb l’ajuda i sota la supervisió i coordi­nació dels professio­nals especialitzats que acompanyen als assistents en totes les jornades.
El balanç d’aquestes activitats ha estat molt positiu en els darrers anys i així sembla que serà en aquesta nova edició. Des de la Regidor­ia de Turisme, impul­sora de la iniciativ­a, qualifiquen el co­mençament de «molt profitós» i Margalida Vives, regidora de l’àrea, remarca que «​ l’objectiu d’aque­stes activitats va més enllà de passar una bona estona, ens emociona veure com donem l’oportunitat de persones amb alg­una discapacitat fís­ica o psíquica de fer i sentir-se com un més, gaudint i apro­fitant el seu temps i com les famílies, també ens ho agreixe­n.»
Tots els participants a la jornada d’aqu­est dimecres han val­orat l’experiència com a molt positiva i han mostrat interès per repetir en poc temps.
Cal recordar que aqu­estes activitats són totalment gratuïtes i segures, ja que les persones que hi participen tenen el suport de monitors es­pecialitzats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: