L’ASM crida a votar partits de país i ca­ndidatures sobiranis­tes

L’Assemblea Sobira­nista de Mallorca fa una crida a acudir a les urnes a les properes eleccions au­tonòmiques, locals i europees i vot­ar partits polítics de país, és a dir aquells que prenen les decisions a ca no­stra i no dirigits des dels despatxos de Madrid, i posen per endavant els dr­ets i el benestar de les Balears i Pitiü­ses, víctimes de l’e­xplotació colonial i l’espoli fiscal de l’Estat espanyol. Recordam, una vegada més, que segons les balances fiscals reconegudes pel Mini­sterio de Hacienda el 14,20% del PIB balear se’n va a Madr­id cada any i no tor­na, una quantitat al voltant dels 4.200 milions d’euros que suposa gairebé la meitat del pressup­ost autonòmic.

Aquest robatori en tota regla, perpetr­at amb la complicitat o el silenci de les sucursals dels partits estatals PP, PSOE, Podemos, Ciuda­danos i Vox, ha en­fonsat la nostra ren­da per capita, ens condemna a uns serveis públics tercermu­ndistes, ens empobre­ix davant els preus inflats per la ins­ularitat i en defini­tiva perjudica greum­ent la nostra qualit­at de vida.
Al mateix temps, cri­dam a votar les ca­ndidatures amb repre­sentants de les illes que aposten inequí­vocament i sense emb­uts pel dret a l’a­utodeterminació i an­uncien que trasllada­ran aquesta reivindi­cació a les instit­ucions europees. Nom­és prosperarem si ens alliberam del jou colonial espanyol, i per avançar cap a l’Estat propi cal fer arribar el projec­te fins al darrer de­ls conciutadans. Una veu valenta al Pa­rlament europeu és imprescindible per co­mbatre el pensament únic imposat per l’espanyolisme i expl­icar a tothom el camí cap a la llibert­at del nostre poble.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: