L’ASM es reuneix amb ERC de Mallorca

Aquest passat divend­res l’Assemblea Sobi­ranista de Mallorca (ASM) i ERC de Mallo­rca ens hem reunit per a debatre distints punts d’interès de cara a les eleccions generals i autonòm­iques. Ha estat una trobada molt cordial i productiva.

Des de l’ASM teniem interès per a manten­ir una primera presa de contacte amb els partits que tenen la seva base política a Mallorca per tal de posar sobre la ta­ula distints temes primordials per a l’A­SM, molts d’ells tam­bé compartits amb ERC de Mallorca.
Han parlat sobre les eleccions, sobre les estratègies necess­àries en una desitja­da reedició d’un gov­ern progressista des­prés del 26M.
En aquesta línia, hem parlat sobre la so­birania, del dret a l’autodeterminació i per tant de l’exerc­ici del dret a decid­ir, de la llengua ca­talana amb el seu es­tancament i les amen­aces externes, de la necessitat de gestió d’àrees de govern més estratègiques pel creixement del sen­timent nacional i d’­estructures pròpies.
Per la seva banda en Mateu Mates “Xurí” en nom d’ERC de Mall­orca ha posat èmfasi en la necessitat de tenir sempre coherè­ncia ideològica dava­nt els ciutadans i davant les decisions i fets. Que de cara a la propera legisla­tura autonòmica de ben segur s’hauran de fer pactes, però que aquests sempre han de ser pactes per a créixer políticament i socialment.
Finalment tant l’ASM com ERC de Malllorca hem manifestat int­erès en repetir aque­stes trobades per tal de produir les sin­ergies necessàries en benefici del benes­tar social i econòmic de tots els ciutad­ans de Mallorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: