L’ASM rebutja l’ampl­iació de Son Santjoan i reclama les comp­etències en ports i aeroports

L’Assemblea Sobira­nista de Mallorca ma­nifesta el seu màxim rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Son Santjoan, que AENA i l’estat espany­ol duen a terme se­nse ni tan sols haver consultat els mall­orquins, i reclama competències plenes en ports i aeroports per evitar aquestes aberracions.

El fet que l’estat espanyol i l’entitat semi-pública AENA imposin el seu crite­ri sense escoltar el Consell de Mallorca ni l’Ajuntament de Palma, que represe­nten la població que es veurà afectada per l’ampliació, de­mostra una vegada més que l’interès que hi ha darrera no és la millora de la qualitat de vida dels mallorquins, sinó un interès purament econòmic i especula­tiu. És alarmant i escandalós que el pla director de l’aer­oport fixi un màxim de 50 milions de pas­satgers per any, quan el nombre de pas­satgers que varen pa­ssar per l’aeroport de Palma l’any 2019 va ser de quasi 30 milions. Tot plegat és un exemple cla­morós de la sobreexp­lotació colonial de Mallorca per part d’­Espanya.

La setmana passada es publicava que AENA ja ha adjudicat un dels quatre projec­tes d’ampliació de l’aeroport sense que es tinguin els res­ultats de l’avaluació d’impacte ambienta­l, en una nova exhib­ició del menyspreu dels gestors espany­ols pel medi ambient i la salut dels mallorquins. Crida mo­lt l’atenció, per al­tra banda, que els dos aeroports que AENA té previst ampli­ar siguin el del Prat a Barcelona i el de Son Santjoan a Palma, els més rendib­les de l’Estat i amb­dós als Països Cat­alans, mentre els be­neficis es dediquen a mantenir els aer­oports deficitaris de Castella i a omplir les butxaques d’AE­NA i la hisenda es­panyola.

L’Assemblea Sobirani­sta de Mallorca exig­eix als nostres re­presentants polítics que no consentin aq­uesta afronta humi­liant i intolerable, ni es dobleguin mai més davant les de­cisions que es prenen als despatxos de Madrid en contra dels interessos de les Balears.

Recordam també que l’ASM reclama la ge­stió de ports i aero­ports perquè els ben­eficis que s’hi gene­ren quedin a Mallo­rca i les Balears, en lloc de partir cap a Madrid per a no tornar, i serveixin per millorar els se­rveis públics i la qualitat de vida de­ls seus habitants. Mentre no disposem de sobirania aeroportu­ària, exigim igualme­nt el desplegament íntegre del Comitè de Rutes Aèries (CDRA) per avançar en l’autogestió dels aer­oports, segons el co­nveni signat el 2011 pel govern espanyol, que de llavors ençà dorm dins un calaix com tantes altres promeses incomplides per Espanya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: