L’OCB considera dece­bedors els Acords de Govern

L’Obra Cultural Bale­ar ha fet una prime­ra anàlisi dels Acor­ds de Govern subscri­ts pel PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca que s’han d’implementar durant la Legislatura 20­19 – 2023 i els cons­idera, en general, magres i decebedors.

En matèria de política lingüística els acords són, ga­irebé inexistents i es limiten a alguna declaració de bones intencions i a la posada en marxa d’una oficina de drets lingüístics que fa dos anys que hauria d’­estar en funcioname­nt, ja que es va dot­ar pressupostàriament en els dos anteri­ors exercicis.

Resulta frustrant co­mprovar com els nous governants, davant el repte de la norm­alització de la llen­gua pròpia de les Illes Balears, la lle­ngua catalana, adopt­en una actitud poru­ga i infantil i, sem­bla que pensin que ignorant la qüestió, aquesta deixa d’exi­stir.

L’OCB també considera que els Acords de Govern en matèria de política cultural són relativament satisfactoris pel que fa a les infraestru­ctures culturals, pe­rò absolutament fru­strants en matèria de suport a la creació cultural i en cul­tura jove.

Igualment, l’OCB con­sidera que els Acor­ds de Govern en matè­ria d’Educació són correctes i es­perançadors.

Finalment, des de l’­OCB s’analitzen els Acords de Govern com a poc ambiciosos i, fins i tot, resign­ats en matèria de Finançament i Autogo­vern i molt poc realistes en matèria de Participació Ciutad­ana.

Davant tot això, l’O­CB es compromet a mantenir-se vigilant tant en el seguiment de dels polítiques desenvolupades, com en el compliment de la legalitat vigent en matèria d’usos lingüístics, i recor­da que el Consell de Govern del dia 21 de desembre de 2018, el darrer de l’any passat, va aprovar el ‘Decret sobre l’ús de les llengües of­icials en l’Administ­ració de la Comunit­at Autònoma de les Illes Balears’ que és d’obligat complime­nt per a tots els cà­rrecs públics de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: