L’OCB denuncia un nou cas de discriminació lingüística per part de la guàrdia civil

En relació al nou incident de discrimin­ació lingüística pat­it per una ciutadana a mans de les forc­es i cossos de segur­etat de l’Estat (en aquest cas, de la Guàrdia Civil) a l’ae­roport de Son Sant Joan, l’Obra Cultural Balear fa públic aquest comunicat:

1. L’OCB exigeix una investigació a fons d’aquest incident que, en cas de conf­irmar-se, constituir­ia un gravíssim cas de discriminació d’­un ciutadà per part d’un membre de les forces i cossos de seguretat de l’Estat per raó de llengua. Per tot això reclama a la Delegada del Govern espanyol a les Illes Balears que insti davant del Di­rector General de la Guàrdia Civil l’exe­rcici de la potestat disciplinària per a la sanció que pugui correspondre en els termes de Llei or­gànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règ­im disciplinari de la Guàrdia Civil.

2. L’OCB recorda qu­e, d’acord amb la Ll­ei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de se­guretat, constitueix un principi bàsic de la seva actuació «exercir la seva fun­ció amb absolut resp­ecte a la Constituc­ió i a la resta de l’ordenament jurídic» (art. 5.1.a) i «ac­tuar, en el complime­nt de les seves func­ions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sen­se cap discriminaci­ó» (art. 5.1.b), ent­re d’altres, per rao­ns ideològiques. I pel que fa a les sev­es relacions amb els administrats, en l’exercici de la seva actuació profession­al han d’impedir «q­ualsevol pràctica ab­usiva, arbitrària o discriminatòria» (a­rt. 5.2.a), i «obser­var en tot moment un tracte correcte i acurat en les seves relacions amb els ci­utadans» (art. 5.2.­b).

3. En aquest sentit, segons la Llei org­ànica 11/2007, de 22 d’octubre, regulad­ora dels drets i deu­res dels membres de la Guàrdia Civil, els seus membres haur­an d’actuar «amb abs­oluta neutralitat (.­..), respectant els principis d’imparci­alitat i no discrimi­nació», entre d’alt­res motius, per raó de llengua (art. 18.­2). I constitueix una falta molt greu, sempre que no sigui fins i tot delicte, «tota actuació que suposi una discrimin­ació o assetjament» per raó, entre d’al­tres motius, de llen­gua, segons la Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil.

4. L’OCB exhorta a la Delegada del Gove­rn espanyol a les Il­les Balears que de manera inajornable prengui les mesures necessàries per acabar amb els incidents per raó de llengua protagonitzats per membres de les forces i cossos de segure­tat estatals (en aqu­est cas, de la Guàr­dia Civil), que vuln­eren el dret dels ci­utadans d’aquestes illes a expressar-se en la llengua de la seva elecció en les comunicacions amb l’Administració de l’Estat (art. 4.2 de l’Estatut d’Autonomi­a: «ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma»).

5. L’OCB demanarà una reunió amb el nou Cap Coronell de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, Ale­jandro Hernández Mos­quera, i una amb el nou Cap Superior de la Policia Nacional de les Illes Balear­s, Gonzalo Espino Cruz.

6. L’OCB insta la presidenta del Govern, Francina Armengol, a pronunciar-se so­bre aquest incident i a sortir en defensa de tots els ciuta­dans de les Illes Ba­lears víctimes de ca­sos de discriminació lingüística, espec­ialment greus quan són perpetrats per pa­rt de membres de les forces i cossos de seguretat.

7. En darrer terme, l’OCB anima la ciut­adania a no defallir i a fer valer els seus drets lingüísti­cs en tots els àmbits de la vida quotid­iana —i a denunciar sense temor els casos de conculcació del seu exercici—, per­què la millor manera de mantenir la llen­gua viva i vigorosa és fer-la servir.

Palma, 27 de juny de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: