L’OCB insta al batle de Sóller a reconsi­derar la seva decisió i a encarregar a SOMA una rehabilitac­ió de la seva obra

Ahir dimecres el batle de Sóller va fer tapar el mural que l’artista plàstic SOMA havia pintat fa quatre anys en la plaça de les Teixido­res a petició del co­l·lectiu solleric Al­baïna. El mural, ti­tulat ‘El turisme en­golint Mallorca’, de­nunciava les conseqü­ències territorials i mediambientals que genera un model tu­rístic que, a judici de l’artista, cond­ueix a la massificac­ió i el col·lapse.

L’OCB denuncia el que constitueix un acte de censura de la primera autoritat municipal sollerica, que vulnera el dret fonamental a la ll­iure expressió de les idees i a la creac­ió artística, proteg­its en l’art. 20 de la Constitució espa­nyola i de l’article 10 del Conveni Eur­opeu dels Drets Huma­ns. La llibertat d’e­xpressió, segons la jurisprudència cons­olidada del Tribunal Europeu dels Drets Humans, «no val úni­cament per a les inf­ormacions i idees que són rebudes favor­ablement o tengudes per inofensives o in­diferents, sinó tam­bé per a aquelles que ofenen, xoquen o pertorben l’estat o una fracció qualsevol de la població».

Marc Peris, SOMA, llicenciat en Belles Arts, és un artista urbà, i només inte­rvé en espais degrad­ats, com murs de sol­ars o façanes d’edi­fics abandonats (mai en immobles protegi­ts o històrics). Ha pintat a diverses ciutats de l’Estat i europees. Ha exposat al Casal Solleric o la Sala Peraires de Palma i ha treball­at per encàrrec d’i­nstitucions com l’Aj­untament de Palma (b­arri Can Alonso) o a Can Alcover, amb motiu dels deu anys de l’espai cultural..

L’OCB insta al bat­le de Sóller a recon­siderar la seva deci­sió i a encarregar formalment a SOMA, des de la institució que presideix, una rehabilitació de la seva obra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: