L’OCB proposa a Maria Salom que comenci «l’equilibri» entre llengües en allò que depèn d’ella

Li demana que respecti la Constitució espanyola en matèria de llengües

L’article 25 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, obliga les persones físiques i jurídiques que exerceixin activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, com les d’hostalatge, a tenir un registre documental en el qual hauran de quedar reflectides les entrades de viatgers (art. 2 de l’Ordre INT 1922/2003, de 3 de juliol). Amb els impresos o fulls-registre en què es registren els viatgers es confecciona un llibre-registre que haurà d’estar a disposició en tot moment dels membres de les forces i cossos de seguretat.

El formulari d’entrada de viatgers que es posa a disposició dels establiments comercials no es troba en català. És únicament en castellà:

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/seguridad/libro-registro-deviajeros/partes-de-entrada-y-libro-registro

També es troben únicament en castellà les dues webs on es pot transmetre telemàticament la informació continguda en els fulls-registre, al Centre de processament de dades de la Direcció General de la Policia Nacional o al de la Direcció General de la Guàrdia Civil, segons el cas:

Policía: https://webpol.policia.es/e-hotel/

Guardia Civil: http://hospederias.guardiacivil.es

Existeix així mateix un domini no oficial en què es pot disposar del formulari d’entrada de viatgers en alemany i anglès (http://www.ecotasa.es/hojas-de-registro-de-huespedes/).

No és possible trobar, per tant, una versió en català d’aquest full de registre posat a disposició dels usuaris per part de l’administració de l’estat, competent en matèria de seguretat a les Illes Balears. Sí que se’n troba, en canvi, una versió en català (a més de castellà, anglès i francès) en el cas de Catalunya, que té competències en matèria de seguretat (en aquest àmbit concret se n’ocupen els Mossos d’Esquadra):

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/fitxaviatger.do?reqCode=create#

Per tot això i atenent les queixes rebudes per part d’empresaris titulars d’establiments d’hostalatge, l’Obra Cultural Balear insta la delegada del govern, Maria Salom, que posi fi de forma immediata a aquesta discriminació lingüística dels ciutadans de les Illes Balears. La Constitució Espanyola, en el seu article 3.2, estableix que les altres llengües diferents a la castellana seran oficials d’acord amb els seus estatuts. D’acord amb allò que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, «la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial» (art. 4.1), i «tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma» (4.2).

Com afirmà Maria Salom en roda de premsa dia 8 de maig (a propòsit del recurs interposat per part de l’Advocacia de l’Estat contra la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Pollença), cal «vetllat perquè les dues llengües cooficials tenguin el mateix valor», i que «la regulació de la cooficialitat lingüística no pot imposar la primacia d’una de les llengües oficials en relació a l’altra, ni suposar una postergació o menyscapte d’alguna d’elles».

L’Obra Cultural Balear demana a Maria Salom que sigui coherent amb les seves paraules i que comenci aquesta tasca a favor de l’equilibri entre les dues llengües cooficials per l’administració perifèrica de l’Estat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: