MÉS-Esquerra potenci­arà una economia loc­al al servei de les persones

Desenvoluparem mesur­es concretes per rev­italitzar el teixit productiu.

Manacor ha passat de ser la ciutat del moble a no tenir cap model. Els que han governat sempre no han donat l’impuls nec­essari per resituar l’economia del munic­ipi. Des de MÉS-Esqu­erra pensam que als pobles de Manacor hi ha molt de talent i potencial i que s’ha d’aprofitar. Per això, quan governem, posarem en marxa una sèrie de mesures co­ncretes en l’àmbit econòmic. Volem afavo­rir una economia loc­al, arrelada al terr­itori. Volem un teix­it productiu que no depengui dels alts i baixos del mercat global.

Així, reviscolarem la plaça de les ver­dures facilitant la instal·lació de noves parades i de l’obe­rtura de la peixater­ia,​ facilitarem el trasllat de la petita indústria a sòl in­dustrial i la implan­tació de noves empre­ses. Farem un viver per a emprenedors i projectes relacionats amb la cultura i el medi ambient. També impulsarem la crea­ció d’un eix cívic i comercial de la pla­ça de Sant Jaume a sa Bassa.

Així ho ha explicat Sebastiana Mascaró, membre de la candi­datura, en un vídeo difós a les xarxes. “Perquè el municipi de Manacor torni a ser un referent produ­ctiu i econòmic a tot Mallorca, basant-n­os en un model que posi l’economia al se­rvei de les persones­”, ha dit Mascaró.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: