Moció per a millorar la zona ORA de Portocristo als residents

D’acord amb l’article 20 de l’Ordenança reguladora d’aparcament i trànsit de vehicles en zones urbanes, els propietaris dels vehicles domiciliats Al municipi a un sector o zona d’estacionament amb horari limitat podran sol·licitar i obtenir permís especial d’estacionament sense limitació de temps màxim de permanència en dit sector, i sense necessitat de proveïment de bitllet en les màquines instal·ladores.

La sol·licitud i obtenció del permís especial de resident quedarà subjecta a determinats requisits i condicions, com ara estar empadronat a un dels carrers compresos a una de les zones o sectors amb limitació horària d’aparcament de la zona d’estacionament regulat. Aquest article també diu que els carrers i zones amb limitació horària d’aparcament compresos en els diferents nuclis urbans que podran ser objecte de sol·licitud i obtenció del permís especial de resident, seran determinatss per acord de Ple i que aquesta autorització s’atorgarà per decret de batlia.

La relació de zones i carrers d’aparcament regulat referent a Portocristo és la zona D i inclou: carrer Bordils, carrer Sureda, carrer Cristòfol Colom i plaça del Carme. Degut als canvis fets en l’ordenació d’aparcaments a zona, s’han suprimit alguns aparcaments i carrers.

Per tot això, el grup municipal MÉS-Esquerra proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Ampliar, al proper Ple de l’Ajuntament de Manacor, la zona d’aparcament per a ciutadans amb targeta de resident a l’aparcament de la plaça de l’Aljub.

2. Ampliar, al proper Ple de l’Ajuntament de Manacor, la zona d’aparcaments per a ciutadans amb targeta de resident a la zona ORA que pertany a Ports de les Illes Balears mentre ho gestioni l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA (SAM) o l’Ajuntament directament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: