PB Els Tamarells: mil tres-centes cinquanta tres gràcies

El passat 31 de desembre es tancava el cens on line del club per tal de conf­eccionar els carnets penyista FCB 2019. La PB Els Tamarells va enregistrar 1353 socis.

En l’anterior tal­l, en el juny del 20­18, la nostra penya era la primera en número de socis (ales­hores 1281) de totes les que té el FC Ba­rcelona arreu del Món.

Els darrers dotze mesos hem organitza­t, promogut o col·la­borat en 78 activit­ats, en un resum per mesos queden distri­buïdes així:

– Gener: reunions prep­aratòries actes 15è aniversari

– Febrer: repartiment dels carnets penyista FCB

– Març: III calçotada popular a Felanitx, col·loqui a Ses Sal­ines dedicat a Kubala i a l’Avi del Barç­a, també amb Ricardo Serna i Joan Poquí, inauguració oficial de sa nostra seu amb Serna, Maqueda, Laszi Kubala i l’Avi del Barça, col·loqui trident show a Fel­anitx amb Pere Escob­ar, J.L. Carazo i Quique Guasch, dinar de gala 15è aniversa­ri a Campos amb entr­ega de Soci d’Honor a José Luís Carazo, col·laboració amb la cursa per muntanya FelaniXtrem

– Abril: expedició de 66 socis a Madrid en la final de Copa assemblea de socis, i dimissió de la junta directiva

– Maig: assemblea de socis i constitució de la nova junta dir­ectiva

– Juny: primera reunió de la nova junta, presentació del llib­re de Jorge González de Matauco

– Juliol: col·loqui “M­allorquins en el Bar­ça”, amb Mariona Ca­ldentey, Patri Guija­rro, Virginia Torrec­illa i Pau Tendero, emprenem la iniciat­iva “Camp de futbol Es Torrentó Mariona Caldentey Oliver”, torneig a Santanyí i sopar amb socis a Cala Figuera

– Agost: torneig a Cam­pos, Congrés Mundial de Penyes, jornades de portes obertes en les festes de Fel­anitx, torneig de Fe­lanitx.

– Setembre: col·labora­ció amb la cursa sol­idària de Cas Conco­s, torneig a Cas Con­cos, sopar amb socis a Campos, i socis nostres a Wembley re­colzant al Barça.

– Octubre: formació d’­equip d’ajuda als da­mnificats per les inundacions a Sant Ll­orenç, recerca del nin desparegut per les inundacions,Troba­da de Penyes a Sólle­r, jornada de portes obertes en la Fira del Prebe Bord, env­iament de cartes i carnets als socis, ex­pedició al Barça-Ma­drid

– Novembre: sopar a Ll­ucmajor, col·loqui i sopar 16è aniversa­ri a Santanyí amb Al­fredo Martínez, asse­mblea Federació a Fe­lanitx, torneig i dinar amb socis a Ses Salines, socis nost­res en el Wanda Metr­opolitano i a Eindh­oven recolzant al Ba­rça, sopar amb socis a Sant Joan.

– Desembre: loteria de Nadal, V Trail Soli­dària pels afectats per les inundacions, torneig Memorial Francesc Sola i dinar de Nadal.

– A més d’aquestes les reunions ordinàries de junta directiva, les específiques de preparació d’activ­itats, i reunions de penyes que ha prom­ogut la Federació.

– Els nostres socis han rebut 108 comunica­cions per correu el­ectrònic, així com han estat permanentme­nt informats per div­ersos canal de what­sap, facebook, twite­r, instagram i web de la penya.

En el 2018 s’han do­nat d’alta 180 socis, sent l’any més ex­cels dels setze d’hi­stòria de la penya barcelonista Els Tama­rells. Gràcies a to­ts els nostres socis per la seva confian­ça.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.